Μήνυμα της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά

Το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς σας καλωσορίζει στην ιστοσελίδα του Δικαστηρίου. Σ' αυτή, εκτός των άλλων χρηστικών πληροφοριών για το Δικαστήριο και ανακοινώσεων εν γένει, θα γίνεται παράθεση επίκαιρης και ενδιαφέρουσας νομολογίας του Δικαστηρίου, κάτι που θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική συνεισφορά στο νομικό κόσμο.

Οκτώβριος 2014

Η Πρόεδρος

Αυγερινή Λάσκαρη

Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ.

 Τα μέλη :

 Νικούλα Μαρούλη  

 Πρωτοδίκης Δ.Δ.


 Αθανάσιος Σκουρλής

 Πρωτοδίκης Δ.Δ.  

        

Πρόσφατη Νομολογία

Πρόστιμα-Εργατική νομοθεσία-Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Δημοτική φορολογία-Δαπάνη κατασκευής αποχετευτικού συστήματος-Τρόπος υπολογισμού

Τέλος χαρτοσήμου-Επί εγγραφής στα βιβλία για κατάθεση χρημάτων-Έννοια κατάθεσης.

Κ.Ε.Δ.Ε.-Πρόγραμμα πλειστηριασμού-Απαραίτητα στοιχεία-Εμπορική αξία-Αντικειμενική αξία ακινήτων.

Δημοτική φορολογία-Τέλος ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.)- Απαλλαγές- Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Κ.Ε.Δ.Ε-Κατάσχεση ακινήτου-Υποχρέωση ενημέρωσης του υπόχρεου για τα χρέη του-Υπαγωγή χρεών σε ρύθμιση.

Κ.Ε.Δ.Ε.-Ταμειακή βεβαίως. Ατομική ειδοποίηση-Αλληλεγγύως ευθυνόμενοι για την καταβολή πολλαπλών τελών λόγω λαθρεμπορίας-Συνέπειες ακύρωσης νομίμου τίτλου.

Κ.Ε.Δ.Ε.-Ταμειακή βεβαίωση-Συνέπειες θέσης εταιρείας σε ειδική εκκαθάριση.

Κ.Ε.Δ.Ε.-Κατάσχεση-Συνέπειες υπαγωγής οφειλών σε ρύθμιση

Κ.Ε.Δ.Ε.-Πρόγραμμα αναγκαστικού πλειστηριασμού εκδιδόμενο για είσπραξη απαιτήσεων της Τράπεζας της Ελλάδας τράπεζας με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου

Κ.Ε.Δ.Ε.-Πρόγραμμα πλειστηριασμού-Ο.Λ.Π.

Κ.Ε.Δ.Ε.-Κατάσχεση-Συνέπειες υπαγωγής οφειλών σε ρύθμιση

Τελωνειακή νομοθεσία-Δικαιώματα Εκτελέσεως Τελωνειακών Εργασιών επί πετρελαιοειδών υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης

Κ.Ε.Δ.Ε- Κατάσχεση εις χείρας τρίτου-Κατά τόπο αρμοδιότητα

Αποδοχές-Αμοιβή για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. σε δημοτικά και κοινοτικά πρόσωπα στερούμενα ιδίου προσωπικού-Προϋποθέσεις.

Κ.Ε.Δ.Ε-Δικαιοδοσία-Διαφορές από άσκηση ανακοπής κατά ταμειακής βεβαίωσης χρεών, προερχόμενων από εκχωρούμενη απαίτηση για είσπραξη μισθωμάτων-Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων

Δημοτική φορολογία-Τέλη καθαριότητας και φωτισμού-Απαλλαγές-Δ.Ε.Η.

Κ.ΕΔ.Ε.-Ταμειακή βεβαίωση απαίτησης του Δημοσίου για επιστροφή από δημόσιο υπάλληλο αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών-Δικαιοδοσία Ελεγκτικού Συνεδρίου

Κ.Ε.Δ.Ε.-Κατάσχεση εις χείρας τρίτου-Προστασία απαιτήσεων για σύνταξη και κοινωνικοασφαλιστικές παροχές γενικότερα

Κ.Ε.Δ.Ε.-Αναγκαστική κατάσχεση ακινήτου-Αρχή αναλογικότητας.

Πρωτόκολλο επιβολής ειδικής αποζημίωσης. Σωρευτική επιβολή πρωτοκόλλων-Μη αντίθεση στην αρχή της χρηστής διοίκησης.

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων-Έννοια επιτηδευματία-Υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων αξίας- Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα-Αθλητικοί σύλλογοι.

Αστική ευθύνη Δημοσίου-Πρόκληση ανικανότητας και αποστρατείας συνοδηγού περιπολικού- Αποκατάσταση περιουσιακής ζημίας-Πρόσθετη αποζημίωση πρόκλησης αναπηρίας-Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης

Εισφορά εκκοκιστικών επιχειρήσεων υπέρ Οργανισμού Βάμβακος.ΟΠΕΚΕΠΕ-Βάση υπολογισμού-Συνταγματικότητα-Συμβατότητα με το Κοινοτικό Δίκαιο.

Κοινωνική ασφάλιση-Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης-Προθεσμίας άσκησης του σχετικού δικαιώματος από τον άμεσα ασφαλισμένο και τους δικαιοδόχους του μετά το θάνατο του

Αστική ευθύνη Δημοσίου-Θανάτωση λόγω πτώσης ελικοπτέρου στη θάλασσα-Αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ πτώσης ελικοπτέρου και θανάτου με φερόμενες παραλείψεις εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου.

Δημοτική φορολογία-Τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου-Πρόστιμο για παράνομη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου.

Φορολογία μεταβίβασης ακινήτων-Φορολογητέα αξία κατεδαφιστέου ακινήτου.

Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)-Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. του άρθρου 36α του Ν. 1642/1986 για την πώληση μεταχειρισμένων αγαθών-Περιθώριο κέρδους-Υποχρεώσεις μεταπωλητή

Αποζημίωση-ανάκληση πτωχεύσεως εταιρείας, δίκη για αναστολή εκτέλεσης πληρωμής και αναβολή συζήτησης έφεσης πτωχεύσασας ποινικού δικαστηρίου έως έκδοση απόφασης για ανάκληση απόφασης πτωχεύσεως.

Φορολογία εισοδήματος-Υποκείμενο φόρου-Απαλλαγή φόρου εισοδημάτων-Σύμβαση Ελλάδος-Ιταλίας αποφυγής διπλής φορολογίας-Φορολογικής κατοικίας-Υπαγωγή φόρου στην Ελλάδα των εισοδημάτων Ιταλίδας υπηκόου

Κοινωνική ασφάλιση-Ταμείο Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων (Τ.Α.Ν.Π.Υ.)-Υπόχρεος για την καταβολή εισφορών-Ενεργητική νομιμοποίηση για την άσκηση προσφυγής.

Κοινωνική ασφάλιση-Ι.Κ.Α.-Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των μισθωτών αυτοκινητιστών.

Κοινωνική ασφάλιση-Τ.Ε.Β.Ε.-Υπαγωγή στην προαιρετική ασφάλιση του-Προϋποθέσεις

Κοινωνική ασφάλιση-ΟΑΕΕ(ΤΑΕ)-Συνταξιοδότηση λόγω ανικανότητας-Χρονικές προϋποθέσεις-Επί μεταβολής επί το ευμενέστερο του νομοθετικού καθεστώτος πριν την οριστική κρίση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Κοινωνική ασφάλιση-Πρόσωπα ασφάλισης ΤΕΒΕ και ΤΣΜΕΔΕ-Εξαίρεση ασφάλιση ΤΕΒΕ πολιτικών,τοπογράφων μηχανικών και υπομηχανικών, που απασχολούνται με κατασκευή δημοσίων έργων ατομικά ή ως μέλη εταιρειών.

Κοινωνική ασφάλιση-Ι.Κ.Α-Επίδομα ασθενείας-Χρόνος παραγραφής της σχετικής αξίωσης.

Κοινωνική ασφάλιση-Ο.Α.Ε.Ε.-Πολλαπλή ασφάλιση-Επιλογή ασφαλιστικού φορέα.

Αστική ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ. (Νοσοκομείου)-Ευθύνη για ζημία που επήλθε εξαιτίας πλημμελούς συντήρησης ανελκυστήρα

Φορολογία πλοίων-Φόρος και εισφορά Ν. 25/1975-Απώλεια ελληνικής εθνικότητας πλοίου.Πλειστηριασμός πλοίου-Εγγραφή περίληψης κατακυρωτικής εκθέσεως πλειστηριασμού.

Αρμοδιότητα Συμβουλίου της Επικρατείας-Διαφορές από την έκδοση αποφάσεων της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006

Κοινωνική ασφάλιση-Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. για απασχόληση σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα- Βάρος απόδειξης της σχετικής απασχόλησης.

Κοινωνική ασφάλιση-ΙΚΑ-Χρονικές προϋποθέσεις λήψης σύνταξης από τακτικούς υπαλλήλους του ΙΚΑ-Καθεστώς υπαλλήλων που έχουν πραγματοποιήσει ορισμένο χρόνο ασφάλισης σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα

Τελωνειακός Κώδικας-Φόρος πετρελαιοειδή-Έλεγχος προϊόντων παραλαμβάνονται με απαλλαγή-Σύνταγμα-Νομοθετική εξουσιοδότηση-Ρύθμιση με υπουργική απόφαση-Θέσπιση παράβαση διατάξεων-Υπέρβαση εξουσιοδότησης.

Κοινωνική ασφάλιση-Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.)- Υπάλληλοι που υπάγονται στην ασφάλιση του Ταμείου

Κοινωνική ασφάλιση-Διπλοσυνταξιούχοι-Έννοια-Αναζήτηση καλοπίστως ληφθεισών συντάξεων-Προϋποθέσεις.

Διοικητικά δικαστήρια. διοικητική δικονομία-Προσφυγή-Προσβαλλόμενες πράξεις ή παραλείψεις-Προσφυγή με αίτημα να ορίσει το δικαστήριο ότι κτιριακά συγκροτήματα βρίσκονται εντός των εδαφικών ορίων Δήμου

Κοινωνική ασφάλιση-Ι.Κ.Α.-Αναγνώριση ημερών αποβιώσαντος ασφαλισμένου κατόπιν αίτησης των κληρονόμων του-Προθεσμία για την υποβολή της αίτησης.

Κοινωνική ασφάλιση-Ι.Κ.Α.-Κανονισμός Ασθενείας-Απόδοση σε ασφαλισμένο δαπάνης υγειονομικού υλικού περίθαλψης.

Αστική ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ..-Αποδοχές-Αξίωση υπαλλήλου για αποζημίωση λόγω παράνομης άρνησης καταβολής αποδοχών κατά τη διάρκεια της παραπομπής του για πειθαρχικό παράπτωμα.

Αστική ευθύνη του Κράτους-Ευθύνη για ζημία προκληθείσα εξαιτίας παράνομων παραλείψεων των αρμόδιων οργάνων της Ελληνικής Αστυνομίας να λάβουν επαρκή μέτρα τήρησης της τάξης σε αγώνα καλαθόσφαιρας

Κοινωνική ασφάλιση-Ι.Κ.Α.-Συντάξεις-Συνταξιοδότηση χήρου (χήρας) λόγω θανάτου του συζύγου, συνταξιούχου του Ιδρύματος-Χρονικές προϋποθέσεις.

Κοινωνική ασφάλιση-Ι.Κ.Α.- Υπαγωγή στην ασφάλιση-Μουσικοί απασχολούμενοι σε δημοτικό ωδείο με σύμβαση μίσθωσης έργου-Προϋποθέσεις.

Κοινωνική ασφάλιση-Σύνταξη λόγω θανάτου του συζύγου-Προϋποθέσεις σχετικού δικαιώματος της συζύγου-Συμβολή του συζύγου στη διαβίωση της συζύγου-Δεδομένα αφορώντα στη σύζυγο.

Σύνταγμα-Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης-Πράξη αποβλέπουσα στη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος-Κλήση του ενδιαφερόμενου σε μεταγενέστερο χρόνο-Εξασφαλιστικά μέτρα άρθρου 14 του Ν. 2523/1997

Κοινωνική ασφάλιση-Ν.Α.Τ.-Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης στο εξωτερικό επαναπατριζόμενων πολιτικών προσφύγων-Εφαρμογή γενικών διατάξεων της νομοθεσίας του οικείου οργανισμού κοινωνικής ασφάλισης.

Κοινωνική ασφάλιση-Ασφάλιση ασθένειας-Πολλαπλή ασφάλιση-Επιλογή ασφαλιστικού φορέα-Προϋποθέσεις.

Κοινωνική ασφάλιση-Ι.Κ.Α.-Ασφάλιση ασθενείας-Παρακλινικές εξετάσεις-Απόδοση δαπάνης- Προϋποθέσεις.

Κοινωνική ασφάλιση-Ι.Κ.Α.-Ασφάλιση προσώπου που παρέχει εξαρτημένη εργασία σε εταιρεία και έχει την ιδιότητα του αφανούς εταίρου-Προθεσμία υποβολής καταγγελίας από τους κληρονόμους του.

ΕΕΔΑ παρατηρήσεις για Πολυνομοσχέδιο Υπ.Δικαιοσυνης

ΥΠΆΡΙΘΜ. 3/2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αγωγή αποζημίωσης-Ο.Γ.Α.-Πολυτεκνικό επίδομα-Τόκος υπερημερίας για τις οφειλές του Ο.Γ.Α.-Χρόνος επέκτασης στον Ο.Γ.Α. των ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου

Κοινωνική ασφάλιση-Ι.Κ.Α.-Αρμοδιότητες Τ.Δ.Ε.-Αρμοδιότητες Διευθυντή-Αναρμοδιότητα Διευθυντή να εξετάσει ένσταση κατά συνταξιοδοτικής απόφασης, εκλαμβάνοντας την ως αίτηση αναθεωρήσεως της

Κοινωνική ασφάλιση-Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος-Στέρηση του εφάπαξ βοηθήματος λόγω ποινικής καταδίκης-Σύνταγμα-Υπέρβαση νομοθετικής εξουσιοδότησης

Κοινωνική ασφάλιση- Επαγγελματικές νόσοι- Κατάλογοι επαγγελματικών νόσων-Αναζήτηση αιτιώδους συνδέσμου μεταξύ νοσημάτων, που δεν περιλαμβάνονται στους καταλόγους, και των επαγγελμάτων

Αγωγή αποζημίωσης-Αποδοχές-Αποδοχές μαθητών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.) και της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας-Αρχή της ισότητας

Κοινωνική ασφάλιση-ΝΑΤ-Αναγνώριση χρόνου ασφάλισης σε αλλοδαπούς ασφαλιστικούς φορείς-Υπουργική απόφαση-Σύνταγμα-Υπέρβαση νομοθετικής εξουσιοδότησης.

Διοικητικά δικαστήρια-Διοικητική δικονομία-Αίτηση ερμηνείας δικαστικής απόφασης-Προϋποθέσεις-Ερμηνεία απόφασης που διατάσσει επιστροφή ποσού σε Ε.C.U.

Υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης με δικαστικές αποφάσεις- Προϋποθέσεις.

Δημοτικές εκλογές-Κωλύματα εκλογιμότητας δημοτικών και κοινοτικών αρχόντων

Αλλοδαπή-Ανάκληση Ε.Δ.ΤΟ.-Ανάκληση για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας-Στοιχεία αιτιολογίας.

Αγωγή αποζημίωσης-Αποδοχές-Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή-φορολόγηση επιδόματος

Αίτηση προσωρινής επιδίκασης απαίτησης-Αντικείμενο απαίτησης-Απόρριψη αίτησης προσωρινής επιδίκασης απαίτησης για ηθική βλάβη-Προδήλως απαράδεκτο της αντίστοιχης καταψηφιστικής αγωγής

Μέτρα για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 των άρθρων 14 και 20 του ν. 2523/97-Αίτηση για άρση των μέτρων αυτών-Χαρακτήρας της αίτησης αυτής

Φορολογία εισοδήματος-Αυτοτελής φορολογία ωφέλειας από την εκχώρηση ή μεταβίβαση δικαιώματος συναφούς με την άσκηση της επιχείρησης-Αποχή επιχείρησης από το δικαίωμα αντιπροσώπευσης τρίτης επιχείρησης

Αρμοδιότητα διοικητικών δικαστηρίων-Διαφορά από την επιβολή προστίμου για λειτουργία κέντρου αδυνατίσματος χωρίς άδεια

Αναγκαστική απαλλοτρίωση-Απαλλοτριώσεις για την εγκατάσταση προσφύγων-Συντέλεση της απαλλοτρίωσης με κατάληψη του ακινήτου χωρίς καταβολή αποζημίωσης-Αυτοδίκαιη άρση-Έννοια κατάληψης

Κοινωνική ασφάλιση- Ο.Α.Ε.Ε.- Υπαγωγή στην ασφάλιση. Προϋποθέσεις.- Έννοια σύμβασης εξαρτημένης εργασίας (μίσθωσης εργασίας ασφαλιστέας στο Ι.Κ.Α.

Αστική ευθύνη Δημοσίου ΝΠΔΔ-Παράνομη και υπαίτια ζημιογόνου ενέργεια-Παράλειψη δημόσιου ή ΝΠΔΔ κατά τη μελέτη και κατασκευή δημοσίου έργου όταν η εκτέλεση του ανατίθεται με σύμβαση σε ιδιώτη ανάδοχο

Φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.)- Παράβαση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ)-Δέσμευση από τελεσίδικες αποφάσεις που κρίνουν για την ύπαρξη ή ανυπαρξία της παράβασης

Κοινωνική ασφάλιση-Προϋποθέσεις λήψης του εξωϊδρυματικού επιδόματος (επιδόματος παραπληγίας-τετραπληγίας) υπό το καθεστώς του ν. 3232/2004

Αλλοδαποί-Αντιρρήσεις-Κράτηση ανηλίκου-Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού-Οδηγία 2008/115/Ε του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ν. 3907/2011

Αλλοδαποί-Αντιρρήσεις-Κράτηση αλλοδαπού που υποβάλλει μετά την κράτηση του αίτηση ασύλου.Προϋποθέσεις-Αιτιολογία απόφασης κράτησης ερειδόμενη επί απόρρητων στοιχείων.Μη γνωστοποίηση αυτών.

Κ.Ε.Δ.Ε.-Αναγκαστική κατάσχεση και πλειστηριασμός ακινήτου-Σύνταγμα-Σεβασμός και προστασία της αξιας του ανθρώπου-Προστασία ιδιοκτησίας-Αρχή αναλογικότητας

Κ.Ε.Δ.Ε.-Ανακοπή-Προσβαλλόμενες πράξεις-Ατομική ειδοποίηση-Ενεργητική νομιμοποίηση επί πράξεων ταμειακής βεβαίωσης.

K.Ε.Δ.Ε.-Ανακοπή-Πράξη ταμειακής βεβαίωσης-Εκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης-Αδυναμία παρεμπίπτοντος ελέγχου νομιμότητας προηγούμενης πράξης ταμειακής βεβαίωσης-Αναστολή προόδου της δίκης

Αίτηση αναστολής πράξης ταμειακής βεβαίωσης. Βλάβη εξαιτίας της λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης της οφειλής των αιτούντων.

Αίτηση αναστολής πράξης ταμειακής βεβαίωσης. Βλάβη εξαιτίας της λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης της οφειλής της αιτούσας.

Αίτηση αναστολής πράξης ταμειακής βεβαίωσης. Βλάβη εξαιτίας της λήψης αναγκαστικών μέτρων είσπραξης της οφειλής του αιτούντος.

Αρμοδιότητα διοικητικών δικαστηρίων. Κατά τόπο αρμοδιότητα επί αποφάσεων απέλασης.

Αντιρρήσεις κατά απόφασης κράτησης. Κράτηση υπηκόου Βουλγαρίας, σε βάρος της οποίας εκδόθηκε απόφαση απέλασης.

Κοινωνική ασφάλιση-Ι.Κ.Α.-Απόδοση δαπάνης παρακλινικών εξετάσεων-Υποβολή αίτησης-Αποκλειστική προθεσμία.

Κοινωνική ασφάλιση-Ν.Α.Τ.Κ.Ε.Α.Ν.-Αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας για θεμελίωση δικαιώματος λήψης επικουρικής σύνταξης από τον Κ.Ε.Α.Ν.-Προϋποθέσεις

Τέλη χαρτοσήμου. Συμβάσεις δανείων-Εγγραφή στα βιβλία που αναπληρώνει τη σύμβαση-Περιεχόμενο της εγγραφής.

Κοινωνική ασφάλιση-Ι.Κ.Α.-Πρόστιμο για μη καταχώριση εργαζόμενου στο βιβλίο νεοπροσλαμβανόμενων μισθωτών (Π.Ε.Π.Α.Ε.). Τόπος τήρησης του βιβλίου

Κοινωνική ασφάλιση-Ι.Κ.Α.-Απόδοση δαπάνης νοσηλείων-Υποβολή πρωτότυπων δικαιολογητικών των σχετικών δαπανών

Αγωγή αποζημίωσης-Παράνομη παράλειψη ΝΠΔΔ να χορηγήσει σε άνδρα εργαζόμενο άδεια ανατροφής τέκνου με αποδοχές-Σύνταγμα.Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών.Προστασία οικογένειας-Κοινοτικό Δίκαιο.

Ρύθμιση καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Δημόσιο (ΔΟΥ και τελωνεία) καθώς και σχετικών προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολή. Εξαίρεση από τη ρύθμιση της καταβολής τόκων υπερημερίας από δάνεια.

Αρμοδιότητα Ελεγκτικού Συνεδρίου-Χορήγηση οικογενειακής παροχής σε συνταξιούχο Ν.Π.Δ.Δ.

Κοινωνική ασφάλιση-Ι.Κ.Α.-Νοσοκομειακή περίθαλψη περίθαλψη-Νοσήλεια-Απόδοση εξόδων νοσηλείας σε περίπτωση αυτόβουλης επείγουσας εισαγωγής σε μη συμβεβλημένο θεραπευτήριο

Κοινωνική ασφάλιση-Ι.Κ.Α.-Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. εργαζομένων, που είναι συγγενείς με τους εργοδότες τους.

Φορολογία κληρονομιών-Υποβολή ανακριβούς δηλώσεως-Κυρώσεις υπό το καθεστώς του Ν. 2523/1997-Εφαρμογή επιεικέστερης διάταξης.

Κοινωνική ασφάλιση-ΙΚΑ-Αίτηση προσαύξησης σύνταξης λόγω συζύγου- Διατάξεις θεσπίζουσες για έγγαμες εργαζόμενες ειδικές προϋποθέσεις, που δεν απαιτούνται για τους έγγαμους εργαζόμενους άνδρες.

Φορολογία- Ειδικό πρόστιμο άρθρου 24 Ν. 2214/1994-Υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών- Σύνταγμα-Αρχή της αναλογικότητας

Δικαιοδοσία διοικητικών δικαστηρίων-Αποφάσεις ανάκλησης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Κοινωνική ασφάλιση-Ι.Κ.Α.- Κανονισμός Φαρμακευτικής Περίθαλψης-Απόδοση δαπάνης αγοράς θεραπευτικών μέσων.

Σύνταγμα-Αρχή της νομιμότητας του φόρου-Αναδρομική επιβολή δασμού ή ειδικού φόρου κατανάλωσης-Δυνατότητα είσπραξης του από την ημερομηνία κατάθεσης του σχετικού νομοσχεδίου.

Κοινωνική ασφάλιση ΙΚΑ Αναγνώριση εργασίας με αποχώρηση ασφαλισμένου-Προθεσμία υποβολής σχετικής δήλωσης-Ημέρες εργασίας τις οποίες το δικαίωμα ΙΚΑ προς καταλογισμό εισφορών έχει υποκύψει σε παραγραφή

Αγωγή αποζημίωσης-Σύγκρουση Ι.Χ. αυτοκινήτου με περιπολικό της Αστυνομίας-Συντρέχον πταίσμα του ενάγοντος

Ειδικός φόρος 3% επί των εταιρειών, εμπράγματα δικαιώματα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας σε ακίνητα στην Ελλάδα-Απαλλαγές-ΕΠΕ των οποίων τα εταιρικά μερίδια ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα

Δημοτική φορολογία-Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων-Αρμοδιότητα επιβολής του φόρου από τον Δήμο εντός του οποίου βρίσκεται το ακίνητο.

Φορολογία εισοδήματος-Εισόδημα καθηγητών Α.Ε.Ι. από συγγραφική δραστηριότητα-Μη υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων-Εξεύρεση καθαρού εισοδήματος

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων-Έκδοσης φορολογικού στοιχείου επί πωλήσεως αγαθών ή παροχής υπηρεσιών Χρόνος έκδοσης του φορολογικού στοιχείου. Ολοκλήρωσης της παροχής ή είσπραξης της αμοιβής

Διοικητικά δικαστήρια-Δικαιοδοσία-Διαφορά από την αξίωση καταβολής τόκων υπερημερίας από σύμβαση πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων σε Γενικά Νοσοκομεία αποτελούνται Ν.Π.Δ.Δ.

Κ.Ε.Δ.Ε.-Κατάσχεση-Ταυτότητα οφειλέτη-Υποκατάσταση διαθέτη από το νόμο-Προσαύξηση μερίδας-Έκπτωση κληρονόμου λόγω αποποίησης-Επαγωγή κληρονομίας στους κατιόντες του

Αγωγή αποζημίωσης- Ζημία εξαιτίας παράνομης παράλειψης επιλογής και τοποθέτησης του ενάγοντος σε θέση ναυτιλιακού ακολούθου στο εξωτερικό-Μη ύπαρξη αιτιώδους συναφείας-Εξουσία δικαστηρίου

Κοινωνική ασφάλιση-Επιδότηση ανεργίας στους εργαζόμενους στα Ελληνικά Ναυπηγεία-Διάρκεια της επιδότησης

Διοικητικά δικαστήρια-Αρμοδιότητα-Διαφορές χορήγησης αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου,έκδοση πράξης καθορισμού θέσεων άσκησης και άδειας κατάληψης κοινοχρήστου χώρου

Κοινωνική ασφάλιση-Ο.Α.Ε.Ε.-Τ.Ε.Β.Ε.-Υπαγωγή στην ασφάλιση-Απόδειξη του χρόνου ασφάλισης

Αγωγή αποζημίωσης-Αποκατάσταση ζημίας από παράνομη πράξη οργάνου του Δημοσίου-Ύψος ζημίας. Μη συνυπολογισμός ωφέλειας εξαιτίας της λήψης από αυτόν παροχής εξαιτίας του ζημιογόνου γεγονότος

Αγωγή αποζημίωσης-Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης συγγενών θυμάτων ναυαγίου.

Αρμοδιότητα Ελεγκτικού Συνεδρίου-Διαφορά από μη χορήγηση οικογενειακής παροχής λόγω γάμου σε συνταξιούχο δημόσιο υπάλληλο

Αγωγή αποζημίωσης-αποδοχές-Μη χορήγηση επιδόματος αδείας στους χειριστές και εμφανιστές ακτινολογικών μηχανημάτων κατά το διάστημα της ειδικής πρόσθετης άδειας, που λαμβάνουν

Τελωνειακή νομοθεσία-Απλή τελωνειακή παράβαση-Αποβίβαση εμπορευμάτων διαφορετικών από τα αναγραφόμενα στο οικείο δηλωτικό

Διοικητικά δικαστήρια-αρμοδιότητα-Πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος διαφημιστών και εκμεταλλευόμενων χώρους υπαίθριας διαφήμισης για παράβαση των οικείων διατάξεων-Αρμοδιότητα διοικητικού εφετείου

Τελωνειακή νομοθεσία-Λαθρεμπορία-Αμετάκλητες αθωωτικές αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων-Δέσμευση Διοικητικών Δικαστηρίων-Ε.Σ.Δ.Α.

Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας-Προσφυγή-Προθεσμία για κατάθεση προσφυγής-Έναρξη προθεσμίας επί διοικητικής επιλύσεως της διαφοράς

Φόρος προστιθέμενης αξίας-Απαλλαγές-Παράδοση και εισαγωγή πλοίων για χρήση στην εμπορική ναυσιπλοία,Ex tunc ανάκληση ή παύση της ισχύος της άδειας για νόμιμη άσκηση της δραστηριότητας αυτής

Φορολογία Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας-Απαλλαγές κτισμάτων των ακινήτων, που ιδιοχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από βιομηχανικές και επαγγελματικές επιχειρήσεις

Κοινωνική ασφάλιση-Ασφαλιστικές εισφορές-επιστροφή εισφορών-Προϋποθέσεις

Φορολογία-Φορολογικός έλεγχος-Ελεγκτικά Κέντρα (Ε.Θ.Ε.Κ. και Π.Ε.Κ.)-Αρμοδιότητες

Κοινωνική ασφάλιση-Εργατικό ατύχημα-Προθεσμία υποβολής δήλωσης-Ανωτέρα βία

Αγωγή αποζημίωσης-Ζημία ενάγουσας εξαιτίας πτώσης σε λακκούβα-Ευθύνη δήμου για συντήρηση του οδικού δικτύου-Αποκατάσταση ζημίας εξαιτίας της απασχόλησης αποκλειστικής νοσοκόμας και ηθικής βλάβης

Κοινωνική ασφάλιση-ΝΑΤ-Συντάξεις-Υπολογισμός σύνταξης ασφαλισμένου πάσχοντος από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια-Επέκταση ρυθμίσεων συνταξιοδότησης τυφλών-Αρχή ισότητας-Εφαρμογή ρυθμίσεων ασφαλισμένων ΝΑΤ

Αναγκαστική απαλλοτρίωση-Ανάκληση λόγω μη δικαστικού ή εξώδικου καθορισμού της σχετικής αποζημίωσης-Μερική άρση απαλλοτρίωσης

Κοινωνική ασφάλιση-Δαπάνες νοσηλείας στην αλλοδαπή-Περιστατικά μη επιδεχόμενα αντιμετώπισης στην Ελλάδα-Νοσηλεία ιδιωτικής κλινικής εξωτερικού- Ιδιωτική πτέρυγα κρατικού νοσοκομείου-Κλειστό νοσήλειο

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων-'Εκδοση εισιτηρίων εισόδου-Καταστήματα που χρησιμοποιούν μουσική-Συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη καταστήματος ιδιώτη οργανωτή εκδήλωσης, που καταβάλλει το σχετικό αντίτιμο.

Φορολογία-Φόρος δωρεάς-Ανάκληση δήλωσης φόρου δωρεάς-Διαδικασία

Κοινωνική ασφάλιση-ΕΤΕΜ.-Συγχώνευση του Κλάδου Σύνταξης στο ΙΚΑ.-ΤΕΑΜ, μεταβίβαση του ενεργητικού και παθητικού του Κλάδου στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και μετονομασία σε ΤΑΠΕΜ-Αξιώσεις τρίτων κατά του ΕΤΕΜ

Κοινωνική ασφάλιση-Ν.Α.Τ.-Μεταβίβαση σύνταξης θανόντος συνταξιούχου ναυτικού στη σύζυγο του-Προϋποθέσεις-Έκδοσης αμετάκλητης απόφασης διαζυγίου μετά το θάνατο του συζύγου

Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας-Επιδόσεις-Επίδοση με θυροκόλληση-Προϋποθέσεις εγκυρότητας

Αγωγή αποζημίωσης-Παράνομη ζημιογόνος πράξη οργάνου του Δημοσίου που ενήργησε εκτός των του κύκλου των υπηρεσιακών του καθηκόντων-Ανάρτηση ερωτικής αγγελίας σε ιστοσελίδα

Τελωνειακή νομοθεσία-Λαθρεμπορία-Υποτιμολόγηση-Αναγραφή ψευδών ετών κατασκευής αυτοκινήτων ή άλλων μηχανοκίνητων μέσων

Δικαιοδοσία διοικητικών και πολιτικών δικαστηρίων-Διαφορές συμβάσεων-Κριτήρια συμβάσεων ως διοικητικών-Παροχή υπηρεσιών μαγνητοφώνησης-απομαγνητοφώνησης-βιβλιοδεσίας πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ. ΝΠΔΔ

Ορισμός Τριμελούς Συμβουλίου του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς για λήψη μέτρων προς συμμόρφωση της Διοίκησης στις αποφάσεις του.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΕΚ

Η υπ΄αριθμ. Ε 469/8-2-2011 Εκλογική Απόφαση

Οι διατάξεις του N.3900/2010 «Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις». Οι τροποποιήσεις στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και στο Π .Δ 18/1989

Κοινωνική ασφάλιση-Ι.Κ.Α.-Προσαύξηση συντάξεως για τους υπαχθέντες στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Κ.Β.Α.Ε.)

Κοινωνική ασφάλιση-Ταμείο Προνοίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΤΑ.Π.Ε.Μ.)-Εφάπαξ βοήθημα-Προϋποθέσεις χορήγησης

Φορολογία-Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων-Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 3220/2004. Κρατική Ενίσχυση-Ανάκτηση ενίσχυσης με τη φορολόγηση του αποθεματικού-Σύνταγμα-αναδρομικότητα του φόρου

Διοικητικά δικαστήρια. Διοικητική δικονομία-Επιδόσεις.

Κοινωνική ασφάλιση-Ι.Κ.Α.-Ειδικές Υγειονομικές Επιτροπές Δεσμευτικότητα αιτιολογημένων γνωματεύσεων για ζητήματα ιατρικής φύσεως-Ανάγκη νοσηλείας στην αλλοδαπή

Κοινωνική ασφάλιση-Ι.Κ.Α.-Παροχές ασθενείας-Παροχή ορθοπεδικών ειδών σε ασφαλισμένους-Προϋποθέσεις

Κοινωνική ασφάλιση-Αναγνώριση ημερών εργασίας-Προθεσμία υποβολής της αίτησης για αναγνώριση

Αρμοδιότητα διοικητικών δικαστηρίων-Κατά τόπο αρμοδιότητα--Ε.ΥΠ.Ε.Α.-Π.Ε.Π.Α.Ε.

Αλλοδαποί-Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (Ε.Δ.Τ.Ο)-Αμφισβήτηση ιδιότητας του ομογενούς-Ειδική Επιτροπή Ομογενών-Κατάθεση πλαστών δικαιολογητικών.

Τελωνειακή νομοθεσία-Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα πετρελαιοειδή-Αντικανονική έξοδος από το καθεσώς αναστολής-Συνοδευτικό Δελτίο Αποστολής (Σ.Δ.Ε.)-Δεσμευτικότητα

Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων-Αγωγή αποζημίωσης-Αποβολή μισθωτή περιπτέρου από κυλικείο εντός νοσοκομείου.

Σύνταγμα-Μεταβολή συνταξιοδότησης ασφαλισμένων-Αρχή ανταποδοτικότητας μεταξύ εισφορών και παροχών-Κοινωνική ασφάλιση-Σύνταξη λόγω γήρατος-Διπλοσυνταξιούχοι-Μείωση της καταβαλλόμενης σύνταξης ΙΚΑ

Διοικητικά δικαστήρια-Διοικητική Δικονομία-Τέλος δικαστικού ενσήμου-Προϋπόθεση του παραδεκτού καταψηφιστικής αγωγής-Διαχρονικό δίκαιο

Δικαιοδοσία διοικητικών δικαστηρίων-Κ.Ε.Δ.Ε.-Ανακοπή Ν.Π.Δ.Δ. κατά απογράφου

KΕΔΕ- Ταμειακή βεβαίωση-Οριστικοποίηση τίτλου-Εγγραφή στο βεβαιωτικό κατάλογο τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων που διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα εντός ή εκτός του καταστήματος

Κ.Ε.Δ.Ε.-Πρόγραμμα πλειστηριασμού-Κήρυξη οφειλέτη σε πτώχευση-Δυνατότητα λήψης αναγκαστικών μέτρων σε βάρος του πτωχεύσαντος

Φορολογία-Φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων-Ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 3220/2004. Κρατική Ενίσχυση-Ανάκτηση ενίσχυσης με τη φορολόγηση του αποθεματικού-Απαλλασσόμενες επιχειρήσεις

Αγωγή αποζημίωσης-Αρμοδιότητες δήμων-Ζημία προκληθείσα από παράνομη παράλειψη των οργάνων Δήμου να περισυλλέγει τα απορρίματα

Αρμοδιότητα διοικητικών δικαστηρίων-Ακυρωτικές διαφορές-Αλλοδαποί-Πράξη επιβολής προστίμου σε βάρος αεροπορικής εταιρείας λόγω μεταφοράς αλλοδαπού επιβάτη στερούμενου προξενικής θεώρησης εισόδου

Κ.Ε.Δ.Ε.-Έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης-Ευθύνη διαχειριστών Ε.Π.Ε.

Κ.Ε.Δ.Ε.-Έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης-Ευθύνη προέδρου Δ.Σ. και συνδιευθύνοντος συμβούλου ανώνυμης εταιρείας για τα χρέη της κατά το χρόνο διάλυσης της-Προϋποθέσεις

Δημοτική φορολογία-Τέλος (δαπάνη) κατασκευής αποχετευτικού συστήματος)-Ανταποδοτικότητα

Αποδοχές-Υπηρεσία σε παραμεθόριες περιοχές-Επίδομα χρόνου υπηρεσίας-επίδομα προβληματικών και παραμεθόριων περιοχών-δικαιούχοι

Αγωγή αποζημίωσης-Επίδομα θέσης ευθύνης-Δικαιούχοι

Σύνταγμα-Δικαίωμα δικαστικής προστασίας-Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας-Ανακοπή Κ.Ε.Δ.Ε.-Ανακοπή κατά προγράμματος πλειστηριασμού-Προθεσμία

Σύνταγμα-αρχή της ισότητας-αποδοχές-ειδική αποζημίωση καταβαλλόμενη στους υπαλλήλους της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας-Μόνιμοι υπάλληλοι νοσοκομείων

Σύνταγμα-αρχή της ισότητας-αποδοχές-αποζημίωση των 176 καταβαλλόμενη δυνάμει υπουργικών αποφάσεων σε ειδικές κατηγορίες προσωπικού του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.

Αγωγή αποζημίωσης-Άσκηση εκ μέρους των οργάνων του Ελληνικού Δημοσίου αίτησης περί ανάκλησης πτωχεύσεως εταιρείας, πρόσθετης παρέμβασης σε δίκη για αναστολή εκτέλεσης διαταγής πληρωμής.

Φόρος προστιθέμενης αξίας-Αντικείμενο του φόρου-Απάλλαγές-Παράδοση και εισαγωγή πλοίων-Προϋποθέσεις απαλλαγής από το φόρο-Έννοια πλοίου

Αγωγή αποζημίωσης-Παράνομη ζημιογόνος ενέργεια οργάνου του Δημοσίου-Τραυματισμός μαθητή εξαιτίας διενέργειας χημικού πειράματος στο σχολείο-Χρηματική ικανοποίηση

Δημοτική φορολογία-Τέλη ακίνητης περιουσίας-Ε.Υ.Δ.Α.Π.

Κοινωνική ασφάλιση IKA- Σύνταξη λόγω αναπηρίας-Διοικητική πράξη- Ανάκληση για τον ασφαλισμένο συνταξιοδοτικής απόφασης λόγω επανεκτίμησης των προϋποθέσεων, που σχετίζονται με την απονομή της σύνταξης

Κοινωνική ασφάλιση-Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ.- Προϋποθέσεις λήψης επικουρικής σύνταξης-Ειδικές προϋποθέσεις για τις μητέρες αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας 67% και για τους συζύγους αναπήρων με ποσοστό αναπηρίας 80%

Κοινωνική ασφάλιση-Ν.Α.Τ.-Λήψη σύνταξης λόγω ατυχήματος από ναυτικό απολύτως ή σχετικώς ανίκανο-Διακοπή της άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος

Κ.Ε.Δ.Ε.-ταμειακή βεβαίωση-νόμιμος τίτλος-πρόστιμο Κ.Β.Σ.- πρακτικό διοικητικής επίλυσης της διαφοράς-οριστικοποίηση.

Κ.Ε.Δ.Ε.-Πράξη ταμειακής βεβαίωσης-Ευθύνη διαχειριστών Ε.Π.Ε.

Φορολογία κληρονομιών-δωρεών και γονικών παροχών. Έννοια γονικής παροχής-νόμιμη και συμβατική ανάκληση γονικής παροχής

Σύνταγμα-αρχή της ισότητας-κοινωνική ασφάλιση-σύνταξη ορφανών τέκνων πασχόντων από νοητική υστέρηση, αυτισμό, πολλαπλές βαριές αναπηρίες και χρόνιες ψυχικές διαταραχές

Κ.Ε.Δ.Ε.-Ευθύνη διαχειριστών Ε.Π.Ε.-Αποστολή ατομικής ειδοποίησης

Κοινωνική ασφάλιση-Ι.Κ.Α.-Σύνταξη αναπηρίας-Προέχουσα αιτία

Αγωγή αποζημίωσης- Γενικός οικοδομικός κανονισμός-Υποχρέωση τοποθέτησης στηθαίου

Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων-Ταμειακή βεβαίωση ποσού προερχόμενου από βιοτεχνικό δάνειο τράπεζας με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου

Κοινωνική ασφάλιση-Ταμείο Αρωγής Λιμενικού Σώματος-Προϋποθέσεις λήψης εφάπαξ παροχής.

Αποδοχές-Επίδομα ειδικής απασχόλησης προσωπικού Πυροσβεστικού Σώματος

Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων-Διαφορά από άρνηση μετατροπής συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου

Πρωτόκολλα επιβολής ειδικής αποζημίωσης δασάρχη-Οικειοθελής κατεδάφιση ή παράδοση προς κατεδάφιση

Κοινωνική ασφάλιση-Ι.Κ.Α.-Σύνταξη αναπηρίας-Υγειονομικές Επιτροπές-Επανεξέταση ασφαλισμένου

Φορολογία-Φόρος μεταβίβασης ακινήτων-Απαλλαγή για την αγορά α’ κατοικίας

Αγωγή αποζημίωσης-Προθεσμία εξέτασης αιτήματος για χορήγηση σύνταξης-Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας-Ηθική βλάβη

Φορολογία-Τέλη κυκλοφορίας-Απαλλαγές-Ο.Λ.Π.

Φορολογία-Κ.Β.Σ.-Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης

Κ.Ε.Δ.Ε.-Ευθύνη διαχειριστών Ε.Π.Ε.-Αποστολή ατομικής ειδοποίησης

Κ.Ε.Δ.Ε.-Έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης-Αποστολή ατομικής ειδοποίησης στον οφειλέτη

Κοινωνική ασφάλιση-Τ.Ε.Α.Υ.Ε.Κ-Επικουρική σύνταξη

Φορολογία-Φόρος κληρονομίας-Έκταση ευθύνης εξ’ απογραφής κληρονόμου.

Κοινωνική ασφάλιση-Ι.Κ.Α.-Υπαγωγή στην ασφάλιση-Μουσικοί με σύμβαση μίσθωσης έργου με Πολιτιστικό Οργανισμό Δήμου

Αρμοδιότητα ΣτΕ-Πράξη εκδοθείσα κατ’ εφαρμογή της νομοθεσίας περί ίδρυσης, λειτουργίας και επιβολής κυρώσεων σε επιχειρήσεις συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων

Αρμοδιότητα ΣτΕ-Απαγόρευση απόπλου πλοίου βαρυνόμενου με ασφαλιστικές εισφορές