Στοιχεία επικοινωνίας δικαστηρίουΔικαστήριο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ 210 4110071 info@dprotodikeio-pei.gr

Γραφεία

Πρόεδρος Τριμελούς Συμβουλίου 2132141130
Γραφείο Προϊσταμένου Διεύθυνσης Γραμματείας 2132141131
Γραφείου Πρόεδρου 1ου Τμήματος 2132141115
Γραφείου Πρόεδρου 2ου Τμήματος 2132141118
Γραφείου Πρόεδρου 3ου Τμήματος 2132141116
Γραφείου Πρόεδρου 4ου Τμήματος 2132141119
Γραφείου Πρόεδρου 5ου Τμήματος 2132141114
Γραφείου Πρόεδρου 6ου Τμήματος 2132141120
Γραφείου Πρόεδρου 7ου Τμήματος 2132141122
Γραφείου Πρόεδρου 8ου Τμήματος 2132141121
Γραφείου Πρόεδρου 9ου Τμήματος 2132141123
Γραφείου Πρόεδρου 10ου Τμήματος 2132141123
Γραφείου Πρόεδρου 11ου Τμήματος 2132141161
Γραφείου Πρόεδρου 12ου Τμήματος 2132141160
Γραφείο Νομολογίας-Βιβλιοθήκης 2132141117
Γραφείο Ενδίκων Μέσων 2132141132-3
Γραφείο Προσδιορισμού 2132141134-5
Γραφείο Γραμματείας-Πρωτοκόλλου-Αρχείου 2132141128-9
Γραφείο Λογιστηρίου 2132141158-9
Γραφείο Καθαρογραφής 210 4134319

Γραμματείες

1ο ΤΜΗΜΑ 2132141136-7
2ο ΤΜΗΜΑ 2132141138-9
3ο ΤΜΗΜΑ 2132141140-1
4ο ΤΜΗΜΑ 2132141143-4
5ο ΤΜΗΜΑ 2132141124-5
6ο ΤΜΗΜΑ 2132141126-7
7ο ΤΜΗΜΑ 2132141152
8ο ΤΜΗΜΑ 2132141145-6
9ο ΤΜΗΜΑ 2132141154-5
10ο ΤΜΗΜΑ 2132141156-7
11ο ΤΜΗΜΑ 2132141147-8
12ο ΤΜΗΜΑ 2132141151